หน้าที่ความรับผิดชอบ

เลือกหมวดดาวน์โหลด :    
ลำดับชื่อเอกสารรายละเอียดดาวน์โหลดจำนวนดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มตำแหน่งงานวันนัดพบแรงงาน   1303
2. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 1) 781
3. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 2) 512
4. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 3) 466
5. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 4) 477
6. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 1) 624
7. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 2) 542
8. หนังสือยินยอม หนังสือยินยอม 431
9. แบบฟอร์มสรุปรายชื่อ ม.35   204
10. กฎกระทรวงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   138
11. พระราชบัญญัติ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   160
12. กกจ.พก1   151
13. กกจ.พก2   155
14. สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ   156
15. ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service 245
16. ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ One Stop Service แบบรายงานผลการปฏิบัติงานศูนยื One Stop Service 170
17. ป้ายขั้นตอนศูนย์OneStopService ป้ายขั้นตอนศูนย์บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 167
18. ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์OneStopService ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service 140
19. แบบประกอบหนังสือแจ้งส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา ๑๒ 598
20. แบบฟอร์มลงทะเบียนนายจ้าง(บัตรนายจ้าง)   1087
12