หน้าที่ความรับผิดชอบ

เลือกหมวดดาวน์โหลด :    
ลำดับชื่อเอกสารรายละเอียดดาวน์โหลดจำนวนดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มตำแหน่งงานวันนัดพบแรงงาน   1236
2. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 1) 679
3. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 2) 459
4. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 3) 416
5. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 4) 425
6. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 1) 559
7. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 2) 487
8. หนังสือยินยอม หนังสือยินยอม 396
9. แบบฟอร์มสรุปรายชื่อ ม.35   154
10. กฎกระทรวงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   120
11. พระราชบัญญัติ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   123
12. กกจ.พก1   117
13. กกจ.พก2   119
14. สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ   123
15. ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service 214
16. ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ One Stop Service แบบรายงานผลการปฏิบัติงานศูนยื One Stop Service 148
17. ป้ายขั้นตอนศูนย์OneStopService ป้ายขั้นตอนศูนย์บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 143
18. ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์OneStopService ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service 116
19. แบบประกอบหนังสือแจ้งส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา ๑๒ 575
20. แบบฟอร์มลงทะเบียนนายจ้าง(บัตรนายจ้าง)   1029
12