หน้าที่ความรับผิดชอบ

เลือกหมวดดาวน์โหลด :    
ลำดับชื่อเอกสารรายละเอียดดาวน์โหลดจำนวนดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มตำแหน่งงานวันนัดพบแรงงาน   906
2. แบบเอกสาร ลาว ขั้นตอนการจ้างแรงงานลาวตามมติ ครม. 15 มค 56 337
3. แบบเอกสาร ลาว แบบฟอร์มทางการลาว (ภาษาลาว) 333
4. แบบเอกสาร ลาว แบบฟอร์มทางการลาว (ภาษาไทย) 266
5. แบบเอกสาร ลาว หนังสือแสดงความต้องการแรงงานลาวกรณีพิเศษตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มค. 56 (Demand Letters of Lao Workers) 379
6. แบบเอกสาร ลาว แบบบัญชีรายชื่อแรงงานลาว(Name list of Lao Workers) ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ 354
7. แบบเอกสาร พม่า แบบบัญชีรายชื่อแรงงานพม่า (Name list of Myanmar Workers) ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ 456
8. แบบเอกสาร พม่า ขั้นตอนการจ้างแรงงานพม่าตามมติ ครม. 15 มค. 56 298
9. แบบเอกสาร พม่า แบบฟร์อมทางการพม่า(แบบ Personal Profile for Overseas Worker) (ภาษาพม่า) 624
10. แบบเอกสาร พม่า หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่ากรณีพิเศษตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มค. 56 (Demand Letters of Myanmar Workers) 495
11. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 1) 397
12. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 2) 259
13. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 3) 224
14. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 4) 232
15. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 1) 303
16. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 2) 261
17. แบบเอกสาร กัมพูชา ขั้นตอนการจ้างแรงงานกัมพูชา ตามมติ ครม. 15 มค. 56 362
18. แบบเอกสาร กัมพูชา หนังสือแสดงความต้องการแรงงานกัมพูชากรณีพิเศษตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มค. 56 (Demand Letters of Cambodia Workers) 267
19. แบบเอกสาร กัมพูชา แบบฟอร์มทางการกัมพูชา 173
20. หนังสือยินยอม หนังสือยินยอม 180
12